การดำเนินการด้านการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

Last updated: 8 มิ.ย. 2566  |  9178 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การดำเนินการด้านการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

การดำเนินการด้านการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
การประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดระเบียบการขนส่งส่วนบุคคลเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย มีการใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  

หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาต  
1. ผู้ขอต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือการค้าและมีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเอง
รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการอื่น ๆ โดยไม่ได้ใช้รถนั้นเพื่อรับจ้างหารายได้  การใช้รถเป็นเครื่องมือรับจ้างหารายได้ เป็นการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก
 
2. ผู้ขอจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้
 
3. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องจดทะเบียนเป็นชื่อของผู้ประกอบการเท่านั้น
เช่น เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้เช่าซื้อ  จะมีรถร่วมไม่ได้
 
4. ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีตัวรถในขณะที่ขออนุญาต แต่ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรถและลักษณะรถที่จะใช้ให้ชัดเจน เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว
ค่อยจัดหารถมาใช้ตามที่ได้รับอนุญาต  โดยนำสำเนาทะเบียนรถหรือสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถมายื่นขอบรรจุรถต่อไป

5. สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ 
    5.1 จะใช้สถานที่แห่งเดียวหรือหลายแห่งรวมกันก็ได้ ซึ่งจะต้องใช้เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถได้จริงและเพียงพอกับจำนวนรถที่ขออนุญาตไว้  (ใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตรต่อรถ 1 คัน)
    5.2 ไม่ใช้สถานที่ทางศาสนาหรือสถานศึกษา หรือไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จะก่อให้เกิดอันตราย
หรือความไม่สงบต่อสถานที่ใกล้เคียง และต้องมีถนนหรือทางให้รถสามารถเข้าออกได้สะดวก
    5.3 หลักฐานแสดงการมีสิทธิใช้สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ  ให้ใช้ สำเนาโฉนดที่ดินและ  หรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่  กรณีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตเองแต่เป็นของบุคคลอื่น หลักฐานให้สิทธิใช้สถานที่ให้จัดทำเป็นนิติกรรมสองฝ่ายและต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย 
 
6. การพิจารณาหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ  หากผู้ขออนุญาตไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนการค้าเพื่อประกอบการพิจารณา ต้องแสดงหลักฐานจนเป็นที่เชื่อถือได้ว่า
ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการค้าตามที่อ้าง เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้เนื่องจากการประกอบธุรกิจหรือกิจการค้านั้น  
หากไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่อาจจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการค้าของผู้ขออนุญาตและรายละเอียดความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาต่อไป

การขออนุญาตประกอบการขนส่ง

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

เอกสารหลักฐาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)  
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์,  
สำเนาหนังสือ บริคณฑ์สนธิและข้อบังคับ, สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
3. สำเนาทะเบียนรถหรือสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถ
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประกอบธุรกิจการค้า  เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้  
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01).........
5. เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรักษารถ เช่น สำเนาโฉนดที่ดินและหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่  กรณีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตเอง แต่เป็นของบุคคลอื่น
หลักฐานให้สิทธิใช้สถานที่ให้จัดทำเป็นนิติกรรมสองฝ่าย และต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ    6  ขั้นตอน  1  จุดบริการ    ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน  7 ช.ม.  10 นาที

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและหลักฐาน
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ลักษณะและขนาดกิจการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จบันทึกข้อมูล ออกใบอนุญาต รวบรวมข้อมูล สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการพิจารณา
3. นักวิชาการพิจารณา สรุปรายละเอียดเสนอหัวหน้างาน
4. หัวหน้างานตรวจสอบและนำเสนอนายทะเบียนกลาง
5. นายทะเบียนกลางพิจารณา/ลงนาม
6. รับเรื่อง

การดำเนินการเกี่ยวกับรถหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ข่าวสารและโปรโมชั่น
 
การดำเนินการด้านการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
การประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดระเบียบการขนส่งส่วนบุคคลเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย มีการใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
 
หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาต  
1. ผู้ขอต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจหรือการค้าและมีความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเอง
รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการอื่น ๆ โดยไม่ได้ใช้รถนั้นเพื่อรับจ้างหารายได้  
การใช้รถเป็นเครื่องมือรับจ้างหารายได้ เป็นการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก
 
2. ผู้ขอจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้
 
3. รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องจดทะเบียนเป็นชื่อของผู้ประกอบการเท่านั้น
เช่น เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้เช่าซื้อ  จะมีรถร่วมไม่ได้
 
4. ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีตัวรถในขณะที่ขออนุญาต  
แต่ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรถและลักษณะรถที่จะใช้ให้ชัดเจน เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว
ค่อยจัดหารถมาใช้ตามที่ได้รับอนุญาต  โดยนำสำเนาทะเบียนรถหรือสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถมายื่นขอบรรจุรถต่อไป
 
5. สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ 
5.1 จะใช้สถานที่แห่งเดียวหรือหลายแห่งรวมกันก็ได้ ซึ่งจะต้องใช้เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถได้จริง
และเพียงพอกับจำนวนรถที่ขออนุญาตไว้  (ใช้พื้นที่ 50 ตารางเมตรต่อรถ 1 คัน)
5.2 ไม่ใช้สถานที่ทางศาสนาหรือสถานศึกษา หรือไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จะก่อให้เกิดอันตราย
หรือความไม่สงบต่อสถานที่ใกล้เคียง และต้องมีถนนหรือทางให้รถสามารถเข้าออกได้สะดวก
5.3 หลักฐานแสดงการมีสิทธิใช้สถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ  ให้ใช้ สำเนาโฉนดที่ดินและ  
หรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่  กรณีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตเอง
แต่เป็นของบุคคลอื่น หลักฐานให้สิทธิใช้สถานที่ให้จัดทำเป็นนิติกรรมสองฝ่าย
และต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย 
 
6. การพิจารณาหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ  หากผู้ขออนุญาตไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนการค้าเพื่อประกอบการพิจารณา ต้องแสดงหลักฐานจนเป็นที่เชื่อถือได้ว่า
ผู้ขออนุญาตประกอบธุรกิจการค้าตามที่อ้าง เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้เนื่องจากการประกอบธุรกิจหรือกิจการค้านั้น  
หากไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัด เจ้าหน้าที่อาจจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หรือการค้าของผู้ขออนุญาตและรายละเอียดความจำเป็นต้องใช้รถเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาต่อไป
การขออนุญาตประกอบการขนส่ง

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

เอกสารหลักฐาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)  

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์,  
สำเนาหนังสือ บริคณฑ์สนธิและข้อบังคับ, สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3. สำเนาทะเบียนรถหรือสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถ

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประกอบธุรกิจการค้า  เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้  
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01).........

5. เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรักษารถ เช่น สำเนาโฉนดที่ดินและหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่  กรณีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตเอง แต่เป็นของบุคคลอื่น
หลักฐานให้สิทธิใช้สถานที่ให้จัดทำเป็นนิติกรรมสองฝ่าย และต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย

6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ    6  ขั้นตอน  1  จุดบริการ    ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน  7 ช.ม.  10 นาที

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและหลักฐาน

2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ลักษณะและขนาดกิจการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จ
บันทึกข้อมูล ออกใบอนุญาต รวบรวมข้อมูล สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการพิจารณา

3. นักวิชาการพิจารณา สรุปรายละเอียดเสนอหัวหน้างาน

4. หัวหน้างานตรวจสอบและนำเสนอนายทะเบียนกลาง

5. นายทะเบียนกลางพิจารณา/ลงนาม

6. รับเรื่อง

การดำเนินการเกี่ยวกับรถหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

1. รถใหม่ยังไม่มีทะเบียน  ให้ดำเนินการจดทะเบียนและชำระภาษี โดยดำเนินการตามสถานที่ดังนี้
 ส่วนกลาง ที่กรมการขนส่งทางบก   ส่วนภูมิภาค  ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
2.  รถที่จดทะเบียนแล้ว และยังบรรจุอยู่ในประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรายอื่น  จะต้องดำเนินการถอนรถออกจากใบอนุญาตประกอบการเดิมเสียก่อน แล้วจึงดำเนินการโอนเป็นชื่อของผู้ขออนุญาตต่อไปPowered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้